Select Page

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری زاگرس


 

معرفی صندوق

تاریخچه

«صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی زاگرس»، در مورخ ۹۲/۰۷/۱۰ به شماره ثبت ۱۷۸۱۴ در محل پارک علم و فناوری کرمانشاه به منظور حمایت و اعطاء تسهیلات در بخش‌های پژوهش کاربردی، فرهنگی و فناوری تأسیس گردید.
سهامداران این صندوق عبارتند از:

 • استانداری کرمانشاه
 • پارک علم و فناوری کرمانشاه
 • موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
 • شرکت جاهد شاریز
 • شرکت مجتمع جهان فولاد غرب
 • شرکت مجتمع جهان مصالح آذربایجانی
 • شرکت صنایع سیمان سامان غرب
 • شرکت مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت
 • شرکت کشت و صنعت روژین تاک
 • شرکت پویش چاپ
 • شرکت کاشی کاژه

 
هیئت مدیره و مدیر عامل

 • آقای کیوان زنگنه (مدیرعامل)
 • آقای دکتربهروز بادکو (رئیس هیئت مدیره)
 • آقای دکترعلی جبار رشیدی (عضو هیئت مدیره)
 • آقای مهندس کیومرث ذوالفقاری (عضو هیئت مدیره)
 • آقای مهندس محمدحامد شامبیاتی (عضو هیئت مدیره)
 • آقای مهندس رضا رحیمی (بازرس اصلی صندوق)

 
02-21

اساسنامه

فصل اول: کلیات
ماده ۱:
صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری استان کرمانشاه (زاگرس) که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می‌شود دارای شخصیت حقوقی غیر دولتی و استقلال مالی است و برای مدت نامحدود با رعایت این اساسنامه فعالیت می‌کند.
ماده ۲:
سرمایه اولیه صندوق ۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است که ۳۹% آن به میزان ۳،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ آن توسط دولت و بقیه توسط سایر سهامداران تأمین شده است.
ماده ۳:
صندوق از فعالیتهای پژوهشی، علمیوفناوری که توسط بخش غیر دولتی اجرا می شودحمایت می‌کند.
ماده ۴:
منابع مالی صندوق عبارت است از:

 1. مشارکت دولت
 2. مشارکت واحدها و بنگاههای اقتصادی غیر دولتی سهام دار صندوق
 3. سرمایه گذاری بانکها و وام تسهیلات مؤسسات مالی واعتباری
 4. سرمایه گذاری مراکز پژوهشی، واحدهای تحقیق و توسعه، تشکل‌های صنفی و پژوهشگران منفرد
 5. سود حاصل از عملیات موضوع فعالیت صندوقها مندرج در ماده (۵) این اساسنامه
 6. اعتبار مصوب وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی
 7. استفاده از هدایا و کمکهای داوطلبانه

فصل دوم: موضوع فعالیت و ارکان صندوق
ماده ۵: موضوع فعالیت صندوق عبارت است از:

 1. اعطای وامور تسهیلات به:
  • الف: اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرحهای پژوهشی پژوهشهای کاربردی،
   فرهنگی، هنری و فناوری.
  • ب: اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای مرحله تولید نیمه صنعتی طرحهای به نتیجه
   رسیده پژوهشی و فناوری.
  • پ: اشخاص حقیقی و حقوقی برای تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و نتقال نتایج
   تحقیقات به مرحله تولید.
  • ت: تأمین سرمایه به منظور طرح‌های تحقیق و توسعه برای بنگاههای اقتصادی.
 2. تأمین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای پژوهشی و فناوری
 3. تضمین پرداخت به موقع تعهدات واقساط طرح‌های پژوهشی و فناوری در مقاطع تعیین شده در قرارداد، در ازای درصد مشخصی از کل رقم قرارداد و وصول مطالبات طرح از کارفرما به انضمام خسارت ناشی از دیرکرد، به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرحها
 4. صدور ضمانتنامه های مورد نیاز مؤسسات پژوهشی وفناوری بخش غیر دولتی به متقاضیان مربوطه برای اجرای طرههای پژوهشی و فناوری در قبال اخذ ضمانتنامه های لازم از محقق
 5. تبصره: طرح پژوهشی و فناوری غیر دولتی طرحی است که اجرای آن موجب افزایش اندوخته‌های علمی و فنی ویا موجب استفاده از اندوخته‌های علمی و فنی برای طراحی یا ابداع روشها و کاربردهای نوین گردد.

ماده ۶:
ارکان صندوق به شرح زیر است:

 • مجامع عمومی
 • هیأت مدیره
 • مدیر عامل
 • بازرسان

 
ماده ۷:
مجمع عمومی صندوق از اجتماع صاحبان سهام یا نمایندگان آنها تشکیل می‌شود.
ماده ۸:
وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارت است از:

 • تعیین خط مشی و سیاستهای کلی صندوق
 • رسیدگی و اظهارنظر درباره گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان
 • انتخاب سالیانه بازرسان و روزنامه کثیر الانتشار با رعایت قوانین و مقررات مربوط
 • تعیین میزان حق حضور و پاداش هیأت مدیره و حق الزحمه بازرسان با رعایت مقررات مربوطه با پیشنهاد هیأت مدیره
 • انتخاب و عزل رئیس و اعضاء هیأت مدیره
 • اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول یا مشکوک الوصول صندوق بنا به پیشنهاد هیأت مدیره
 • بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات هیأت مدیره

 
ماده ۹:
مجمع عمومی عادی صندوق حداقل سالی یک بار در چهار ماهه اول هر سال جهت بررسی و تصویب صورتهای مالی و حساب سود وزیان و عملکرد مالی سال قبل به دعوت رئیس هیأت مدیره یا مدیر عامل و باذکر تاریخ محل و دستور جلسه به انضمام اسناد و مدارک مربوطه تشکیل می‌شود.
تبصره: در صورت لزوم مجمع عادی به دعوت هیأت مدیره یا بازرسان به صورت فوق العاده تشکیل خواهد شد.
 
ماده ۱۰:
مجمع عمومی عادی در مرحله نخست با حضور صاحبان سهام یا نمایندگان آنها که مالک حداقل نصف به علاوه یک سهام باشند و در مرحله دوم که بین ده (۱۰) تا چهل (۴۰) روز پس از مرحله اول خواهد بود. با حضور هر تعداد از سهامداران رسمیت می‌یابد و در رابطه با مجمع عمومی فوق العاده در مرحله اول با دو سوم صاحبان سهام و در مرحله بعدی با حضور هر تعداد از سهامداران رسمیت خواهد یافت.
ماده ۱۱:
تعداد آرای هر یک از اعضای مجمع عمومی عادی و فوق العاده به نسبت سهام است و مصوبات مجمع با اکثریت نصف به علاوه یک آرای موافق سهامداران حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده ۱۲:
هیأت مدیره صندوق دارای پنج عضو است که از بین صاحبان سهام توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ۱: در صورت مشارکت دولت در صندوق با سهام بیشتر از (۲۰) درصد نماینده دولت در مجمع عمومی عضو ثابت هیأت مدیره خواهد بود.
تبصره ۲: در پایان دوره و تا انتخاب اعضاء جدید، اعضاء قبلی هیأت مدیره عهده دار وظایف ذیربط خواهند بود.
ماده ۱۳:
جلسات هیأت مدیره بنا به دعوت رئیس هیأت مدیره یا مدیر عامل حداقل ماهی یکبار تشکیل می‌شود که با حضور حداقل سه نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضران معتبر است.
ماده ۱۴:
وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

 1. اجرای اساسنامه صندوق و مصوبات مجامع عمومی
 2. تهیه برنامه‌ها و سیاستها و خط مشی صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی
 3. بررسی و تصویب آیین نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق
 4. بررسی و تصویب دستورالعملهای مربوط به فعالیت جاری صندوق
 5. تصویب مقررات داخلی و دستورالعمل‌های صندوق در قالب مصوبات مجامع عمومی
 6. رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارشهای مدیر عامل و بازرسان و تهیه گزارش حسابرسی و حساب سود وزیان و ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی سالیانه
 7. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد قرارداد یا فسخ و اقاله قراردادها، خرید و فروش اموال و داراییهای صندوق در حدود مصوبات و اختیارات تفویضی از سوی مجمع عمومی
 8. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد صلح و سازش، ارجاع به داوری و استرداد دعوا در حدود اختیارات تفویضی و مطابق مقررات
 9. اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم برای وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن
 10. سایر اختیارات ووظایفی که از سوی مجمع عمومی به هیأت مدیره تفویض شود.
 11. بررسی و تصویب پیشنهادات مدیر عامل
 12. بررسی و تصویب بودجه سالانه صندوق به پیشنهاد مدیر عامل
 13. تعیین میزان حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل
 14. پیشنهاد حق حضور در جلسات هیأت مدیره و حق الزحمه بازرس به مجمع عمومی
 15. انتخاب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و عزل آنان

ماده ۱۵:
هیأت مدیره از بین اعضاء هیأت مدیره از بین یا خارج از آنها، یک نفر را به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب می‌کند و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
ماده ۱۶:
وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است:

 1. انجام اموراستخدامی، ترفیعات، نقل و انتقالات و مدیریت نیروی انسانی صندوق طبق مقررات، آیین نامه‌های استخدامی ومصوبات هیات مدیره
 2. اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام تمام امور اجرایی، اداری، مالی وامور موضوع صندوق که از سوی هیأت مدیره تعیین و به وی تفویض می‌شود.
 3. امضای مکاتبات رایج اداری در حدود اختیارات
 4. کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی با دو امضاء یکی امضای ثابت مدیر عامل و دیگری امضای متغیر رئیس هیأت مدیره یا یکی از اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد بود.
 5. انجام امور نمایندگی صندوق در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان‌های دولتی و مراجع قانونی و اقامه دعاوی حقوقی و کیفری برای دفاع از منابع صندوق با حق تعیین وکیل در توکیل
 6. تهیه بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش‌های مالی و سایر گزارشها برای ارائه به هیأت مدیره یا مجامع عمومی

ماده ۱۷:
صندوق دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال
انتخاب می‌شوند، بازرسان نمی‌توانند همزمان عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عامل صندوق را عهده دار باشند.
ماده ۱۸:
وظایف و اختیارات بازرسان همان است که در قانون تجارت بیان شده است.
فصل سوم:
ماده ۱۹:
سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هرسال و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد، به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفند ماه خواهد بود.
ماده ۲۰:
سودخالص صندوق درهرسال پس ازطی مراحل قانونی براساس پیشنهادهیأت مدیره وپس از تصویب مجمع عمومی به حساب سرمایه یا حساب سرمایه گذاران منظور می‌شود (با رعایت مقررات قانون تجارت)
ماده ۲۱:
هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه و تأسیس نمایندگی، انحلال، تصفیه یا تغییردر سرمایه صندوق با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده و رعایت قانون تجارت خواهد بود.
ماده ۲۲:
صندوق در سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع قانون تجارت و اصلاحات آن و اساسنامه مصوب هیات وزیران به شماره ۶۲۷۲۴/ت ۲۴۷۲۱ ه مورخ ۲۸/۱۲/۸۱ و آیین نامه هیأت وزیران به شماره ۳۵۶۷۵/ت ۲۴۷۲۱ ه مورخ ۲۸/۱۲/۸۱ و سایر قوانین و مقررات مرتبط است.
 
ساختار سازمانی
image001
 

مدیران صندوق

آقای دکتربهروز بادکو (رئیس هیئت مدیره)
آقای کیوان زنگنه (مدیرعامل)
 

اهداف

 1. اعطای وام و تسهیلات به:
  • اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرح‌های پژوهشی پژوهش‌های کاربردی، فرهنگی، هنری و فناوری
  • اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای مرحله تولید نیمه صنعتی طرح‌های به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری
  • اشخاص حقیقی و حقوقی برای تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحله تولید

   

 2. تأمین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرح‌های پژوهشی و فناوری
 3. تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرح‌های پژوهشی و فناوری
 4. صدور ضمانتنامه های مورد نیاز مؤسسات پژوهشی و فناوری بخش غیر دولتی

 

معرفی خدمات

افتتاح حساب قرض الحسنه

سپرده گزاران به شرکت‌های تحت پوشش پارک و اشخاص جهت اجرای طرح‌های پژوهشی، پژوهشی کاربردی، فرهنگی، هنری و فناورانه تسهیلات قرض الحسنه با نرخ ۶ درصد پرداخت خواهد گردید.
حداقل موجودی جهت افتتاح حساب یک میلیون ریال می‌باشد.
جهت ارج نهادن به مشارکت سپرده گذاران هر سه ماه یکبار ضمن برگزاری قرعه کشی ۵ نفر از دارندگان حساب تسهیلات پنجاه میلیون ریالی با نرخ ۷ درصد پرداخت خواهد گردید.
 
شرایط افتتاح حساب جهت اشخاص عادی:
اشخاصی که دارای اهلیت قانونی (عاقل، بالغ، رشید) باشند می‌توانند جهت خود و یا افرادی که نسبت به آنان ولایت، وصایت و قیومیت دارند
با همراه داشتن اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی افتتاح حساب می‌نمایند.
 
شرایط افتتاح حساب جهت اشخاص حقوقی:

 1. ۱-ارائه کپی اساسنامه شرکت
 2. ۲- ارائه آگهی ثبت شرکتها ویک نسخه از آگهی روزنامه رسمی که موارد ذیل در آن
  درج باشد.

  • الف: نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضا و برداشت از حساب
  • ب: مدت و حدود اختیارات هیئت مدیره و مدیر عامل
  • ج: مشخصات دارندگان حق امضا و برداشت از حساب
  • د: تغییرات احتمالی پیش آمده در اساسنامه ه: حق افتتاح حساب پیش بینی شده
   باشد

 

افتتاح حساب کوتاه مدت

الف: حداقل مدت سپرده‌های کوتاه مدت جهت اختصاص سود گذشت ۳۰ روز از تاریخ افتتاح حساب بوده و پس از آن به حداقل مانده در طول یک ماه سود با نرخ ۱۰ درصد پرداخت خواهد گردید.
ب: حداقل موجودی جهت افتتاح حساب مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد
شرایط افتتاح حساب جهت اشخاص عادی:
اشخاصی که دارای اهلیت قانونی (عاقل، بالغ، رشید) باشند می‌توانند جهت خود و یا افرادی که نسبت به آنان ولایت، وصایت و قیومیت دارند
با همراه داشتن اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی افتتاح حساب می‌نمایند.
 
شرایط افتتاح حساب جهت اشخاص حقوقی:
۱-ارائه کپی اساسنامه شرکت
۲- ارائه آگهی ثبت شرکتها ویک نسخه از آگهی روزنامه رسمی که موارد ذیل در آن درج باشد.
الف: نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضا و برداشت از حساب
ب: مدت و حدود اختیارات هیئت مدیره و مدیر عامل
ج: مشخصات دارندگان حق امضا و برداشت از حساب
د: تغییرات احتمالی پیش آمده در اساسنامه ه: حق افتتاح حساب پیش بینی شده باشد.
 

اخبار و اطلاعیه‌ها

فروش اقساطی سهم الشرکه صندوق

تعریف
فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معینی دریافت گردد.
پس از تکمیل عملیات اجرایی و درپایان مدت قرارداد مشارکت مدنی و همزمان با آغاز بهره برداری تجاری از واحدهای خدماتی و یا پیمانکاری، سهم الشرکه بانک طبق ضوابط جاری قیمت گذاری شده و درصورت عدم توان خرید نقدی سهم الشرکه بانک توسط شریک، سهم الشرکه بانک (اصل + سود دوران مشارکت مدنی) از طریق عقد فروش اقساطی به شریک واگذار می‌شود.
شرایط واگذاری سهم الشرکه
صندوق
توانایی باز پرداخت اقساط در مدت زمان فروش اقساطی
ترهین محل اجرای طرح با کلیه مستحدثات، ماشین آلات و تاسیسات تا زمان تسویه کامل و اخذ وثایق کافی طبق مقررات
بیمه تمام خطر محل اجرای طرح با کلیه مستحدثات، ماشین آلات و تاسیسات همه ساله به هزینه شریک و به نفع صندوق تا زمان تسویه کامل بدهی
نداشتن چک برگشتی و دیون معوق اعم از ارزی و ریالی نزد سیستم بانکی
نرخ سود مصوب کمیسیون اقتصادی دولت
مدت قرارداد فروش اقساطی با توجه به توان بازپرداخت اقساط وحداکثر ۳ ساله
 

ضمانت‌نامه‌ها

تعریف ضمانتنامه ها
به موجب ماده ۶۸۴ قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد
صندوق با صدور ضمانتنامه تعهد می‌نماید درصورتیکه متعهد (ضمانتخواه/ مضمون عنه) تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در مواعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری نماید، به مجرد اعلام ذینفع (مضمون له و یا سازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می‌شود) قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع (مضمون له) بپردازد.
ضمانتنامه های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده می‌باشد.
ضمانتنامه تعهد غیر قابل برگشت بانک ویا صندوق ضامن به ذینفع ضمانت نامه می‌باشد که مستقل از قرارداد پایه بوده و صرفاً در صورت مطالبه وجه الضمان از سوی ذینفع مطابق با متن ضمانتنامه، قابل پرداخت است
انواع ضمانتنامه های بانکی

 • ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده
 • ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان
 • ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
 • ضمانتنامه تعهد پرداخت
 • ضمانتنامه حسن انجام کار
 • ضمانتنامه گمرکی
 • ضمانتنامه پیش پرداخت
 • ضمانتنامه متفرقه

 
کلیه شرکت‌های بازرگانی (یا اشخاص حقیقی) که در بخش بازرگانی مشغول فعالیت می‌باشند، می‌توانند از خدمات صدور انواع ضمانتنامه صندوق بهره مند شوند. صدور ضمانتنامه و ظهر نویسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از ضمانتخواه (مضمون عنه) طبق ضوابط بانک می‌باشد
 
انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانتنامه
الف) وجه نقد
ب) سفته با ضمانت قابل قبول صندوق ـ اموال غیرمنقول- سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشند
معمولاً یک یا ترکیبی از وثایق مذکور و طبق نظر رکن اعتباری تصمیم گیرنده از مشتری اخذ می‌شود
 
مدارک مورد نیاز جهت صدور ضمانتنامه بانکی
اساسنامه شرکت
آگهی تأسیس
آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
کارت بازرگانی
اسناد مالکیت انبار، دفتر مرکزی و نمایشگاه
صورت‌های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای بازرگانی
 

مشارکت مدنی طرح‌ها

تعریف
مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی ویا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع برای انجام کارهای انتقاعی به مدت محدود، طبق قرارداد.
صندوق زاگرس در جهت گسترش فعالیتهای تولیدی دربخش کشاورزی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز متقاضیان را به صورت مشارکت از محل منابع ریالی و یا حساب ذخیره ارزی تأمین می‌نماید. مدت مشرکت حداکثر ۳ سال و نسبت سهم الشرکه بانک حداکثر ۸۰ درصد می‌بایست تعیین گردد
شرایط دریافت تسهیلات
داشتن مجوزات لازم از قبیل جواز تأسیس، مجوز محیط زیست، مجوز تأمین برق و آب مورد نیاز و درخصوص طرح‌های توسعه و تکمیلی داشتن پروانه بهره برداری طرح اولیه
مفروز بودن محل اجرای طرح و قابلیت انعقاد قراداد مشارکت مدنی محضری، یا امکان ترهین آن قبل از انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عادی
داشتن توجیه مالی، فنی و اقتصادی طرح طبق گزارش کارشناسی بانک یا شرکتهای خصوصی مورد تأیید بانک
افزایش سرمایه ثبتی متناسب با سرمایه ثابت طرح طبق مقررات بانک (حدوداً ۳۰ درصد هزینه‌های سرمایه گذاری ثابت)
اطمینان از توانایی مشتری در تأمین سهم الشرکه طبق ضوابط بانک
پرداخت سهم الشرکه بانک با نظارت کامل و طبق پیشرفت فیزیکی طرح
اخذ وثایق کافی طبق مقررات
نرخ سود براساس نرخ تصویبی کمیسیون اقتصادی دولت
 
مدارک مورد نیاز

 • تکمیل پرسشنامه ویژه طرحهای ایجادی و با توسعه تولیدی و خدماتی
 • اساسنامه
 • آگهی تأسیس در روزنامه رسمی
 • آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
 • پروانه (جواز) تأسیس
 • پروفرمای ماشین آلات خارجی و پیش فاکتور یا قرداد ساخت ماشین آلات داخلی و تاسیسات و ۲ افر قیمت
 • اسناد مالکیت یا سند اجاره محل اجرای طرح
 • صورت‌های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود وزیان) با مهر و امضای متقاضی (برای طرحهای توسعه و تکمیلی)
 • صورت هزینه‌های انجام شده با مهر و امضای متقاضی (برای طرحهای ایجادی)
 • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
 • مجوزات قانونی (مجوز محیط زیست – مجوز تأمین آب و برق)
 • ارائه نقشه‌های ساختمانی محل اجرای طرح به تأیید مراجع ذیصلاح
 • درصورت استفاده از تسهیلات تبصره قانونی بودجه کل کشور، ارائه معرفی نامه از دستگاه ذیربط
 • صورت فعالیت‌ها و سوابق کاری مدیران و آخرین مدرک تحصیلی و کپی شناسنامه ایشان

 
برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده صندوق پژوهش زاگرس
دستور جلسه مجمع عمومی عادی

 1. ارائه گزارش هیاًت مدیره و بازرس و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳
 2. تعیین نحوه تقسیم سود
 3. تعیین پاداش هیئت مدیره و کارکنان صندوق و حق الزحمه بازرس برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳
 4. تعیین میزان حق حضور اعضای هیئت مدیره
 5. تعیین روزنامه کثیر النتشار
 6. انتخاب بازرسین و تعیین حق الزحمه ایشان
 7. سایر موارد

 
دستور جلسه مجمع فوق العاده

 1. بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام
 2. بررسی و تصویب کاهش سرمایه صندوق (در صورت تکمیل نشدن سرمایه صندوق)

 
1892917

امور سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی

به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی زاگرس می‌رساند که جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده صندوق در ساعت ۱۵ و ۱۶ روز پنج شنبه مورخ ۹۴/۰۲/۰۳ در محل سالن اجتماعات پارک علم و فناوری کرمانشاه برگزار می‌گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می‌آید تا با در دست داشتن معرفی نامه در روز و ساعت مقرر در جلسه حضور به هم رسانند
 
الف: دستور جلسه مجمع عمومی عادی

 • ارائه گزارش هیات مدیره و بازرس و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹
 • تعیین نحوه تقسیم سود
 • تعیین پاداش هیات مدیره و کارکنان صندوق و حق الزحمه بازرس برای سال منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹
 • تعیین میزان حق حضور اعضای هیات مدیره
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار
 • انتخاب بازرسین و تعیین حق الزحمه ایشان
 • سایر موارد

 
ب: دستور جلسه مجمع فوق العاده

 • بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام
 • بررسی و تصویب کاهش سرمایه صندوق (در صورت تکمیل نشدن سرمایه ثبتی صندوق)

 

آگهی پذیرش سهام

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی زاگرس کرمانشاه آمادگی دارد تا تعدادی از سهام خود را به اشخاص حقیقی و یا شرکت‌های حقوقی غیردولتی واگذار نماید. متقاضیان می‌توانند جهت اطلاع از شرایط خرید سهام به محل صندوق، واقع در پارک علم و فناوری، طبقه چهارم واحد ۴۰۲ مراجعه نمایند.

عضویت در خبرنامه

9 + 4 =

شبکه دانش بنیان ایران
تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان کیان، پلاک1354، واحد3
info@rahavard.org